ДОкументи за работа в англия
Brexit

Почти 44% българи между 25-64 г. не са били на културно събитие

date_range Tuesday, 26 June , 2018 person_outline BG Media London bookmark_border


Изследването на образованието и обучението на възрастни (Adult Education Survey) се провежда веднъж на 5 години във всички държави – членки на ЕС, информират от НСИ.

То е по единна методология и чрез общ хармонизиран въпросник в съответствие с Регламент (ЕС) № 1175/2014 на Европейската комисия от 30 октомври 2014 година.Наблюдението е проведено в България през периода 18 ноември 2016 – 15 януари 2017 година.

Обхваната е представителна за страната извадка от 4 812 обикновени домакинства, като чрез пряко интервю успешно са анкетирани 6 530 лица.

43.9% от населението на страната на възраст 25 – 64 години не е участвало в нито едно културно събитие (посещение на представление на живо, кино или културна забележителност) през последните 12 месеца.

Изследването на образованието и обучението за възрастни се провежда за трети път в България.

Включени са широк кръг от теми: участие в различните форми на учене през целия живот (формално, неформално и самостоятелно образование и обучение), характеристики на обученията, пречки за участие, достъп до информация относно възможностите за образование и обучение, езикови умения, участие в културни събития.

От лицата в активна трудова възраст (25 – 64 години) във формално образование през последните 12 месеца преди наблюдението са записани 113.9 хил., или 2.9%. В сравнение с предишното изследване, проведено през 2011 г., се наблюдава повишение с 16.7 хил. лица, или със 17.2%.

Жените в изследваната възрастова група по-често са участвали във формалното образование – 3.2%, отколкото мъжете – 2.6%.

Най-много са записаните за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” – 53.1 хил. лица, или 46.6% от всички записани.

През последните 12 месеца всеки участник е отделил средно по 448.9 учебни часа за участие във формално образование.

98.1 хил. от участниците (86.1%) са използвали учебни материали онлайн по време на обучението, а 75.6 хил. (66.4%) са контактували с преподаватели или с образователни институции посредством уебсайт или специално създадена за целта група в социалните мрежи.

Според резултатите от изследването 891.1 хил. лица (22.5%) на възраст 25 – 64 години са участвали в поне едно неформално обучение през последните 12 месеца. В сравнение с предходната вълна на изследването се наблюдава намаление с 2.0 процентни пункта.

Разпределението на участвалите в неформално обучение според завършената най-висока степен на образование е следното:

от лицата с основно или по-ниско образование – 6.9%;
от завършилите средно образование – 20.5%;
от завършилите висше образование – 34.8%.

Спрямо трудовия статус на лицата делът на участвалите в неформално обучение е най-висок при заетите – 31.6%.

Най-висок е делът на обученията на работното място – 59.0%, следвани от семинари или работни срещи (“уоркшоп”) с обучителен характер (25.4%), курсове (13.7%) и частни уроци (2.0%).

Участниците в неформалното обучение са посочили повече от една причина за участието си, като най-голям е делът на желаещите да извършват работата си по-добре – 70.8%, следван от задължените за участие, наложено от работодател или нормативната уредба (51.2%).

Малко над две трети (69.1%) от лицата, участвали в неформално обучение, са заявили, че понастоящем използват голяма част от придобитите нови знания и умения. Близо три четвърти (74.8%) очакват да ползват голяма част от тези знания в бъдеще.

През последните 12 месеца всеки участник е отделил средно по 39.8 часа за участие в неформално образование или обучение. Средната сума, отделена за неформално обучение от едно

лице или от член на неговото домакинство, възлиза на 25.9 лева. Със сертификат (свидетелство за правоспособност) са приключили 23.7% от обученията.

Придобитите нови знания и умения от неформалните обучения са помогнали на 74.5% от участвалите в обучение лица за по-добро професионално представяне, за 28.0% са допринесли за изпълнението на нови задачи (отговорности) на работното място, а за 9.6% са довели до увеличение на заплащането.

Около 2 013.4 хил. души, или 50.8% от населението на възраст 25 – 64 години е участвало във форма на самостоятелно обучение през последните 12 месеца.

Жените са по-активни от мъжете – съответно 52.5 и 49.1%. Значителни са различията по степен на завършено образование – 73.0% от лицата с висше образование са участвали в самостоятелно обучение, докато този дял е 48.0% при лицата със средно образование и 19.5% при лицата с основно или по-ниско образование.

Най-висок е делът на участие при лицата на възраст 25 – 34 години – 58.3%, при съответно 51.1% при 35 – 54-годишните и 42.8% при тези на възраст 55 – 64 години. Основният метод за самообучение е с помощта на компютър (онлайн или офлайн), използван от 70.4% от лицата, участвали в тази форма на обучение, следван от образователните програми по телевизията или радиото (65.5%).

Достъп до информация относно възможностите за образование и обучение

През последните 12 месеца 223.5 хил. лица (5.7%) на възраст 25 – 64 години са потърсили информация относно възможностите за образование и обучение, като жените са по-активни от мъжете – съответно 6.7 и 4.6%.

Безплатна информация са получили 197.9 хил. – 41. 0% чрез личен контакт на място (“лице в лице”), а 35.9% дистанционно чрез интернет, телефон или имейл. Според източника, от който е получена безплатна информация, с най-висок дял са образователните институции (36.3%) и работодателите/организации на работодатели (24.9%).

Пречки за участие във формално образование и обучение или в неформално обучение

Според резултатите от изследването 11.5% от населението на възраст 25 – 64 години заявяват нужда или желание за определено обучение, но не са успели да участват през последните 12 месеца.

Основните пречки са: липса на свободно време (35.3%), твърде висока цена на образователната програма (20.9%) и липса на подходящо обучение за лицата (8.2%).

Резултатите от изследването показват, че 49.5% от населението в активна трудова възраст (25 – 64 години) ползват поне един чужд език. С най-голям дял са лицата, които ползват английски език – 31.3%, следвани от използващите руски (22.1%), немски (5.7%) и френски език (3.2%).

В разпределението на ползващите поне един чужд език по възраст има съществени различия. Сред най-младите (25 – 34 години) повече от половината ползват поне един чужд език (58.3%), докато този относителен дял за лицата на възраст 35 – 54 години и за най-възрастните (55 – 64 години) е съответно 49.8 и 40.2%.

43.9% от населението на страната на възраст 25 – 64 години не е участвало в нито едно културно събитие (посещение на представление на живо, кино или културна забележителност) през последните 12 месеца. Посетилите културни мероприятия поне веднъж през последните 12 месеца са, както следва:

  • 41.2% са посетили представления на живо (пиеса, концерт, опера, балет);
  • 37.9% са посетили киносалони;
  • 36.4% са посетили културни забележителности (музеи, художествени галерии, археологически разкопки).

През последните 12 месеца 53.1% са прочели поне една книга през свободното си време, като този дял бележи ръст от 4.2 процентни пункта спрямо 2011 година. Мъжете, прочели поне една книга през свободното си време, са 45.1%, а жените – 61.2%.

Почти половината от населението (45.6%) чете вестници (включително електронни издания) всеки ден или почти всеки ден. Мъжете са по-активни в това отношение в сравнение с жените – съответно 48.5 и 42.7%.

От хората с основно или по-ниско образование 9.3% четат вестници ежедневно, а сред тези със средно и висше образование – съответно 44.3 и 67.6%.

В съответствие с препоръките на Европейската комисия в обхвата на изследването на образованието и обучението на възрастни са включени допълнително лицата на възраст 18 – 24 години.

Около две трети (64.3%) от населението на възраст 18 – 24 години са участвали във формално образование през последните 12 месеца.

От учащите на тази възраст най-висок е относителният дял на записалите се в образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” или “бакалавър” – 66.9%.

В неформално обучение са участвали 22.8% от лицата, като половината от тях (49.2%) са записани в курсове. Самостоятелно са се обучавали 78.2%, а според начините за самообучение най-висок е относителният дял на ученето посредством компютър (онлайн и офлайн) – 75.2%.

От населението на възраст 18 – 24 години 79.1% използват поне един чужд език, като сред ползваните чужди езици на първо място е английският език – 93.3%.

Повече от половината (57.0%) от лицата в разглежданата възрастова група са посетили поне веднъж през последните 12 месеца представления на живо (пиеси, концерти, опери, балетни, танцови, шоу- спектакли). Делът на посетилите киносалон е 75.3%, а 49.1% са посетили културни забележителности (музеи, художествени галерии, етнографски комплекси, археологически разкопки, исторически забележителности).

Две трети (64.3%) от населението в тази възрастова група е прочело поне една книга през свободното си време, като този дял при мъжете е 55.9%, а при жените – 73.0%.


Източник : | Фотокредит :

Реклама

Ако сте харесали тази статия, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook, Twitter,Google+ или да използвате нашия RSS канал за да четете винаги най-важните новини за Лондон, Великобритания и света.

Спонсорирани публикации